Adress:
Kronhjortsgatan 8A
412 68 Göteborg
Telefon: 0706-89 25 38
Mailadress:
frida.lis.sal@gmail.com

Föräldrar söker när de är oroliga för hur deras barn i olika åldrar mår. De får hjälp att återuppta en avbruten kommunikation föräldrar sinsemellan och mellan föräldrar och barn. Målet är att skapa en bättre förståelse för
varandra och att bättre kunna tillmötesgå familjemedlemmarnas olika personliga och åldersadekvata behov.

Utbrändhetsproblematik hos en av de vuxna innebär oftast en stor påfrestning för övriga i familjen. Här kan gemensamma familjesamtal öka förståelse för vad som händer med var och en.

Situationen med mina, dina och våra barn reser speciella frågor, t.ex. hur ska de vuxna skydda och vårda sin relation och vilket mandat har man som styvförälder att uppfostra
sin partners barn. Att leva i en styvfamilj ställer speciella krav på familjen.